Banke su prekšile kodeks dobre bankovne prakse

0

Udruga Franak objavila je na svojim stranicama kodeks dobre bankovne prakse koji je stupio na snagu 2001. godine, a potpisale su ga sve članice HUB-a. Bit će zanimljivo vidjeti kako će sud i Vlada reagirati na činjenicu kako su banke prekršile stavke kodeksa kojeg su same prihvatile.

Banke članice Gospodarskog interesnog udruženja Hrvatska udruga banaka donose ovaj Kodeks u cilju da:
• postave standarde dobrog ponašanja i otvorene komunikacije prema klijentima i bankama;
• povećaju ugled bankarstva u društvu;
• promiču ideju odgovornosti, javnosti i profesionalnosti u svom poslovanju.

1. Opće postavke

1.1. KODEKS DOBRE BANKOVNE PRAKSE (u daljnjem tekstu Kodeks) dobrovoljni je okvir kojim banke uređuju poslovanje s
klijentima (pravnim i fizičkim osobama) i drugim bankama. Kodeks predstavlja vrijednosti koje banke žele prihvatiti i provoditi u međusobnim odnosima.                                                                                                                         1.2. Prihvaćanjem Kodeksa banke postavljaju standard dobre bankovne prakse kojega se pridržavaju kao minimuma u svojem poslovanju, a tržišna utakmica i snage koje oblikuju i upravljaju tržištem poticat će banke da dosegnu što veće standarde na dobrobit svojih klijenata.                                                                                                              1.3. Kodeks sadržava osnovne elemente koje svaka banka treba imati u vlastitim internim pravilima.                   1.4. Kodeks klijentima omogućava saznanja o tome kako banke postupaju u svojem poslovanju, te što očekivati u međusobnom kontaktu.

2. Načela odnosa banaka prema klijentima
2.1. Etično i profesionalno ponašanje
2.2. Primjena i poštivanje zakona i propisa
2.3. Čuvanje tajnosti bankovnih informacija
2.4. Objektivnost u poslovanju s klijentima
2.5. Kompetentna primjena novih znanja
2.6. Sigurnost i pouzdanost bankovnih i platnih sustava
2.7. Transparentnost naknada i troškova u poslovanju s klijentima
2.8. Ispravljanje mogućih pogrešaka uz brze i korektne odgovore na pritužbe.

3. Banka je partner u financijskom poslovanju
3.1. Uspješan bankovni odnos počiva na povjerenju, koje se ostvaruje poštenim i otvorenim dijalogom dviju strana, međusobnim razumijevanjem i slobodom izbora.
3.2. Kompetentnost i znanje nužni su za postizanje partnerstva. Stoga se banka brine da stručno osposobi svoje zaposlenike i
suradnike kako bi u svakom pogledu i cjelovito odgovorili zahtjevima klijenata. Oni su ujedno upoznati s postavkama Kodeksa i upućeni u izvršavanje postavki sadržanih u njemu.
3.3. Bankovni zaposlenici svjesni su da njihov rad i odnos prema klijentima predstavlja banku u cjelini, pa njihov međusobni odnos
unutar banke mora biti zasnovan na suradnji, međusobnom poštovanju i pomoći.

4. Bankovne informacije
4.1. Dobar poslovni odnos zasniva se na otvorenosti i uzajamnom povjerenju, što podrazumijeva da informacije – koje razmjenjuju
banka i klijent tijekom poslovanja – trebaju biti TOČNE, POTPUNE i PRAVOVREMENE.
4.2. Naknade za bankovne usluge, kamatne stope i druge informacije dostupne su u svim poslovnicama. Banka se obvezuje
dostavljati osnovne podatke i promjene Hrvatskoj udruzi banaka, kako bi jednoobrazno bili dostupni javnosti.
4.3. Bankovne komunikacije, oglašavanje i ostale marketinške aktivnosti moraju biti jasne, istinite i nedvosmislene. One ne smiju
zavesti javnost, prekršiti dobre poslovne običaje ili ŠTETITI drugima. Otvorena tržišna utakmica dopušta sva marketinška sredstva i oblike komunikacije, sve dok dane informacije ističu karakteristike poslovanja banke, prednosti u njezinoj usluzi, proizvodu ili tehnologiji, radi korektnog ostvarivanja ekspanzije na tržištu.

5. Zaštita klijenata
5.1. Poslovanje banaka ne služi samo provođenju bankovnih transakcija, jer one su sastavni dio gospodarskog i socijalnog okružja.
Zbog toga banka brani integritet bankovnog sustava u cjelini te ŠTITI prava i interese štediša, DUŽNIKA i dioničara, jednako kao
i vlastite interese i interese svojih zaposlenika. Banka je svjesna odgovornosti u osiguravanju transparentnosti i regularnosti
financijskih tokova.
5.2. Svi podaci o bančinim klijentima i o poslovnim partnerima kao, i vrijednosni sudovi stečeni radom s klijentima, smatraju se
bankovnom tajnom, Čak i kada prestane status klijenta. Svi osobni podaci, kao i podaci o računima klijenta, ne smiju se otkriti
nikome, uključujući i tvrtke koje pripadaju istim vlasnicima, osim u slučajevima koji su jasno određeni zakonima, zatim na
izravan zahtjev klijenta ili uz njegov izričiti pristanak.
5.3. Podacima o klijentu i njegovim računima banka se služi samo da bi omogućila učinkovito upravljanje njegovim računima i
ostvarivanje usluga koje mu pruža. Klijent ima pravo pristupa svojim podacima radi provjere i eventualnog ispravljanja netočnosti.
5.4. Radi zaštite klijenta i poštivanja propisa Hrvatske narodne banke, za pojedine transakcije, uključivo i otkrivanje osobnih
podataka i podataka o računu, potrebna je nedvosmislena identifikacija klijenta.
5.5. Bankovni informatički sustavi trebaju biti posebno zaštićeni od nedopuštenog pristupa u banke podataka, radi zaštite interesa
banke i klijenta, kao i svih podataka.
5.6. Kada klijent uoči pogrešku u poslovanju s bankom i o tome izvijesti banku, banka će nastojati u razumnom roku provjeriti
navode i bez odgađanja ispraviti pogrešku. Ako je potrebno stanovito vrijeme za provjeru navoda, učinit će sve potrebno kako
bi se u međuvremenu poduzela privremena mjera na obostrano zadovoljstvo. Banka internim pravilima određuje postupak
podnošenja i način rješavanja pritužbi klijenata.
5.7. U slučajevima financijskih poteškoća klijenata banka će, vodeći računa o svojim interesima, nastupati kao partner te kao prvi korak, iskazati spremnost na razgovor. Od klijenta se očekuje da svoju poslovnu banku što prije izvijesti o tekućim i mogućim
budućim poteškoćama. Na taj način mogu se izbjeći poremećaji u poslovanju, a oni već nastali, pravovremeno otkloniti. Banka
je partner klijentu i samo uz njegovu punu suradnju moći će ponuditi kvalitetan plan konsolidacije, sukladan obostranim
interesima.

6. Odnosi između banaka
6.1. Banke se u međusobnim odnosima pridržavaju svih…..

7. Prijelazne i završne odredbe
7.1. Ovaj Kodeks STUPA NA SNAGU 1. siječnja 2001. godine, a sve članice HRVATSKE UDRUGE BANAKA USKLADIT ĆE svoje poslovanje s njegovim odredbama do 1. srpnja 2001. godine.
7.2. Također, sve banke u Hrvatskoj bit će upoznate s Kodeksom, a prihvaćanjem njegovih odredbi moći će primjenjivati Kodeks
dobre bankovne prakse u svom poslovanju.
7.3. Izmjene i dopune Kodeksa provode se na inicijativu bilo koje članice Hrvatske udruge banaka, a moraju ih jednoglasno prihvatiti sve članice da bi stupile na snagu 30 dana nakon prihvaćanja.
7.4. Tekst Kodeksa dostupan je javnosti na Internet stranicama Hrvatske udruge banaka….

8. Potpisano 27. studenog 2000. godine u Zagrebu