SUD PRESUDIO: BANKE SU VARALE KLIJENTE PRILIKOM KONVERZIJE KREDITA!

0

·         Općinski sud u Zadru donio dvije presude za vraćanje preplaćenih iznosa kamata i zakonskih zateznih kamata nakon već izvršene konverzije CHF kredita
·         Sud je utvrdio da nema zastare potraživanja

Zagreb, 25. travnja 2016.
Nakon niza nepravomoćnih presuda kojima se nalaže isplata preplaćenih kamata dužnicima oštećenim nezakonitim povećanjima kamatnih stopa u ugovorima o kreditu, veliko je zadovoljstvo ustvrditi kako je, pored presuda koje su donesene prije izvršene konverzije CHF kredita, pred općinskim sudovima doneseno i nekoliko presuda nakon provedene konverzije CHF kredita.

U dvjema najnovijim presudama tužitelji su zatražili tužbom da se kao zakonita kamata kod otplate kredita prihvati kamata u iznosu ¼ zatezne kamate, i to od 1. siječnja 2008., budući da je od toga datuma na snazi članak 26. Zakona o obveznim odnosima u kojem je propisano da se u slučaju kada kamata nije ugovorena primjenjuje ¼ zatezne kamate. Na svaki pojedinačni iznos preplaćene kamate tužiteljica će dobiti još i iznos zakonite zatezne kamate. Zanimljiva činjenica u svemu tome jest i to da su tužitelji prije izricanja presude na temelju tzv. Zakona o konverziji već izvršili konverziju CHF kredita u euro kredit.

Radi se, naravno, o nepravomoćnim presudama, pa ne smijemo prejudicirati potvrdu tužbenog zahtjeva kao konačni sudski stav.

Sud je utvrdio, baš kao i pravomoćna presuda VTS-a RH i Vrhovnoga suda RH u kolektivnom postupku u „slučaju Franak“, kako je odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope ništetna, kao i to da tužiteljica ima pravni interes za vođenje parnice i nakon konverzije, citiramo dio presude:

 „U Dodatku ugovora o kreditu (o konverziji) nije navedeno da se određuje i kamatna stopa sukladno ZOO-u i Direktivi već se tim dodatkom jednostavno određuje kamatna stopa, onako kako je ista vrijedila za kredite koji su u navedenom razdoblju ostvarivani u valuti Euro, dakle i za te kamatne stope i za promjenu istih, nisu vođeni pojedinačni pregovori već je kamatna stopa mijenjana prema odluci jedne strane (tuženika) a takav tijek i promjena kamate samo inkorporirani u Dodatak ugovora o kreditu za tužiteljicu… Drugim riječima, konverzija je rađena s pretpostavkom da je činidba (koja je predmet Ugovoru o namjenskom kreditu) bila i određena i odrediva, za što je u ovom postupku utvrđeno da nije bio slučaj.“

Sud je odbacio sve prigovore banke, uključujući pozivanje banke na zastaru, pri čemu je to obrazložio zakonskim odredbama:
–          o pravu na isticanje ništetnosti, koje ne zastarijeva,
–          o tome da zastara počinje teći prvoga dana nakon što vjerovnik ima pravo tražiti ispunjenje obveze (u ovome slučaju vjerovnik je tužiteljica),
–          o tome da podnošenjem tužbe dolazi do prekida zastare, nakon čega zastara teče ispočetka po pravomoćnosti presude.

Citirana stajališta suda potvrđuju sve ono što Udruga Franak tvrdi, a to je sljedeće:
1.       Da su u konverziji CHF kredita primijenjene nezakonito povećavane kamatne stope iz euro kredita.
2.       Da su u konverziji primijenjene i nezakonite fiksne marže iz euro kredita.
3.       Da su ništetne i nezakonito povećane kamate i nezakonite fiksne marže, unatoč tome što su dužnici potpisali da ih prihvaćaju, jer se o njima nije moglo pregovarati, kao što se nije pregovaralo niti o ništetnim odredbama o načinu promjene kamate u originalnim ugovorima o kreditima.

Važno je reći da se sve to što se odnosi na nezakonite ugovorne odredbe u CHF kreditima odnosi isto tako i na kredite s valutnom klauzulom euro te na kunske kredite bez valutne klauzule.

Ne prejudicirajući konačni ishod pojedinačnih postupaka svakako su iznesena pravna shvaćanja ohrabrujuća za sve dužnike koji i nakon konverzije još uvijek vode svoje sporove protiv banaka na sudovima. Sigurni smo stoga da i najnovija akcija Udruge Franak vezana za dužnike u euro kreditima, u obliku logističke pomoći za podizanje privatne tužbe, ne može završiti nikako drugačije nego novom pobjedom Udruge Franak.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!