Aleksić izdao Frankere. Zakonom o nagodbi spašava BANKE. Prevareni CHF dužnici će ostati bez milijardi kuna koje im sad zakonski pripadaju jer su CHF ugovori NIŠTETNI!?

0

Nakon što su svi domaći i EU sudovi presudili protiv banaka i jasno dali do znanja da su promijenjiva kamatna stopa i valutna klauzula nezakonito primjenjivani u CHF ugovorima i da su samim time te odredbe ništetne, a sukladno tome su ništetni i cijeli CHF ugovori, banke više nisu imale izlaznu strategiju. Bilo je svima jasno da će izgubiti sve sudske sporove u CHF kreditima i da će morati oštećenim korisnicima isplatiti preko 10 milijardi kuna odštete tj. svi CHF ugovori će biti proglašeni ništetnima, što znači da svaka stranka vraća onoj drugoj što je posudila od nje, s time da banka klijentima mora još platiti i zateznu kamatu. Npr. Ako ste 2008. podigli kredit u iznosu od 100 tisuća eura u CHF valuti, do sada ste sigurno banci otplatili već 70 tisuća eura. Banka Vam mora vratiti taj iznos uvećan za zatezne kamata što znači da vi banci niste dužni ništa, stan ili kuća su vaši, a vjerojatno je banka još dužna vama.

Konverzija u ovoj priči ne spašava banku jer ako je ugovor u startu bio ništetan, onda je ništetan i nakon konverzije. Situacija je bila savršena za dužnike, a onda je uskočio Goran Aleksić iz stranke Snaga i u Hrvatskome saboru na konferenciji za novinare, predstavio svoj nacrt zakona za obeštećenje potrošača oštećenih nezakonitim poslovanjem hrvatskih banaka.

Prema njegovom prijedlogu, iako on tvrdi suprotno, ne bi bili obeštećeni potrošaći, već banke. Umjesto ništetnosti ugovora, banke bi klijentima vratile samo trećinu novca i naravno ne bi kazneno odgovorale za svoje postupke.

Bravi borci protiv banaka poput Denisa Smaje su zato i protjerani iz Udruge Franak, ali to ne znači da i dalje nisu aktivni u borbi za zaštitu prevarenih CHF dužnika. Sprema se velika pobuna Frankera protiv Aleksićevog kriminalnog, zakonskog prijedloga o nagodbi s bankama.

Frankeri mu poručuju: ”Aleksiću, nitko te nije ovlastio da nas zastupaš i pregovaraš s bankama u naše ime. Pored takvih ”prijatelja”, kome trebaju neprijatelji!”

NACRT ZAKONA O OBEŠTEĆENJU POTROŠAČA OŠTEĆENIH PRIMJENOM NEPOŠTENIH KAMATA I NEPOŠTENE VALUTNE KLAUZULE ŠVICARSKI FRANAK

Pojmovi

Članak 1.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Potrošač je fizička osoba koja je u transakcijama obuhvaćenima ovim Zakonom djelovala izvan poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja, i koja je u razdoblju 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008. zaključila ugovor o kreditu s vjerovnikom za kojeg je u sporu kolektivne pravne zaštite, pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu P-1401/12, utvrđena povreda prava potrošača, odnosno fizička osoba koja je u tom ugovoru o kreditu sudjelovala kao sudužnik, založni dužnik, založni sudužnik ili jamac u dijelu u kojem je ta osoba vršila uplate po ugovoru o kreditu, ali i svaka druga fizička osoba s kojom je u razdoblju 1. siječnja 2002. do 10. siječnja 2013. vjerovnik u potrošačkim kreditima bez obzira na vrstu i valutu potrošačkog kredita, ugovarao ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope, na način da se ista mijenja odlukom ili drugim aktom vjerovnika.
2. Vjerovnik je pravna osoba koja je na području Republike Hrvatske u razdoblju 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008. zaključila ugovor o kreditu s potrošačem i za kojeg je vjerovnika u sporu kolektivne pravne zaštite, pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu P-1401/12, utvrđena povreda prava potrošača te svaka pravna osoba koja je u razdoblju 1. siječnja 2002. do 10. siječnja 2013. u potrošačkim kreditima bez obzira na vrstu i valutu potrošačkog kredita, ugovarala nepoštenu ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope, na način da se ista mijenja odlukom ili drugim aktom vjerovnika, a da pritom nisu bili definirani i ugovoreni parametri i fiksni dio kamate te njihove uzročno posljedične veze.
3. Ugovor o kreditu u valuti švicarski franak, je ugovor o kreditu s valutnom klauzulom švicarski franak zaključen u Republici Hrvatskoj između Potrošača i Vjerovnika u razdoblju 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008.
4. Početni tečaj CHF, jest tečaj valute švicarski franak u odnosu na kunu po kojem je kredit isplaćen, koji se dobije tako da se iznos kredita koji je isplaćen u kunama podijeli s iznosom kredita izraženim u valutnoj klauzuli CHF.

Uvodne odredbe

Članak 2.

(1) Ovim zakonom utvrđuje se za Vjerovnika obvezujuća ponuda sporazuma o obeštećenju (u nastavku: Sporazum) koji Vjerovnik mora dati Potrošaču.
(2) Ovaj zakon primjenjuje se na odgovarajući način i na sve druge ugovore o kreditu s drugom valutnom klauzulom osim valute švicarski franak te ugovore o kreditu u kunama, ugovorene prije 10. siječnja 2013. s promjenjivom kamatnom stopom, u kojim ugovorima o kreditu nisu bili definirani i ugovoreni parametri i fiksni dio kamate te njihove uzročno posljedične veze odnosno u kojima je kamatna stopa ugovorena na istovjetan način kao kamatna stopa za koju je u sporu kolektivne pravne zaštite, pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu P-1401/12, utvrđena povreda prava potrošača,

Metodologija za obračun preplaćenih iznosa

Članak 3.

(1) Vjerovnik je obvezan ponuditi Sporazum svakom Potrošaču na kojeg se odnosi ovaj zakon.
(2) Prije ponude Sporazuma Vjerovnik mora izraditi Izračun Preplate najkasnije s danom stupanja na snagu ovoga Zakona, i taj izračun čini sastavni dio ponude Sporazuma.
(3) Izračun Preplate računa se na sljedeći način:
a) Od svakoga u kreditu naplaćenoga iznosa anuiteta u kunama oduzima se iznos anuiteta u kunama po početnome otplatnom planu kredita uz primjenu početnog tečaja CHF. Ukoliko je Potrošaču već pravomoćno dosuđena i isplaćena razlika na ime dijela anuiteta koji se odnosi na kamatu, svaki pojedinačni iznos preplaćenih kamata u pojedinom anuitetu oduzima se od ukupnoga preplaćenog pojedinačnog iznosa iz ovoga podstavka.
b) Na svaki pojedinačni preplaćeni iznos iz podstavka a) ovoga stavka zaračunavaju se zatezne kamate tekuće od dana naplate pojedinog anuiteta pa do dana izrade Izračuna Preplate.
c) Svi iznosi utvrđeni u podstavcima a) i b) zbrajaju se.
d) Za sve naknade i za sva davanja koje je Potrošač podmirio tijekom otplate kredita, izvan redovne naplate anuiteta, a koji su bili izraženi u CHF-u, izračunava se preplaćeni iznos u kunama na način da se od naplaćenog iznosa u kunama oduzima iznos koji bi bio plaćen po početnom tečaju CHF-a te se na tako utvrđenu razliku obračunava zatezna kamata tekuća od dana naplate svake pojedine naknade ili davanja pa do dana izrade Izračuna Preplate.
e) Sve naplaćene zatezne kamate uslijed zakašnjenja plaćanja obveza tijekom otplate kredita u razdoblju dok je Vjerovnik primjenjivao povećani tečaj i povećanu kamatnu stopu u odnosu na početno ugovoreni tečaj i početno ugovorenu kamatnu stopu, moraju se zbrojiti u ukupnome kunskome iznosu.
f) Za sve prijevremene otplate kredita, bilo djelomične, bilo potpune, također se utvrđuje razlika uplaćenoga kunskog iznosa po primijenjenom tečaju švicarskog franka u odnosu na kunu na dan uplate i kunskog iznosa koji bi bio naplaćen po početnom otplatnom planu po početnom tečaju za iznos umanjenja glavnice u švicarskom franku, odnosno za naplaćeni iznos kompletne preostale glavnice u švicarskom franku te se na taj utvrđeni iznos razlike dodaju pripadajuće zatezne kamate tekuće od dana prijevremene otplate do dana izrade Izračuna Preplate.
g) Za otkazane kredite Vjerovnik je obvezan Izračun Preplate izraditi po ovlaštenom sudskom vještaku. Za otkazane kredite sudski vještak mora utvrditi:
– je li na dan otkaza ugovora o kreditu uspoređujući početni otplatni plan u kunama, s početnim tečajem i početnom kamatnom stopom, sa stvarnim uplatama u kunama, postojao dug Potrošača prema Vjerovniku
– ako se utvrdi da dug nije postojao, sve naplaćene zatezne kamate također se zbrajaju i uračunavaju kao dio preplaćenih iznosa
– za sve naplaćene iznose anuiteta prije otkaza kredita, izračunava se Izračun Preplate kao što je predviđeno od podstavka a) do podstavka f)

h) Iznosi utvrđeni pod c), d), e), f) zbrajaju se i ukupan zbrojeni iznos čini Izračun Preplate koji iznos Vjerovnik mora ponuditi, u obliku Sporazuma, Potrošaču. Za otkazane kredite dodaje se i iznos utvrđen pod g).
(4) Ukoliko je Potrošač izvršio konverziju kredita iz valute švicarski franak u drugu valutu, konverzijom koja nije rezultat primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od 30.9.2015., takva konverzija je ništetna i bez pravnog učinka, i kod Izračuna Preplate vrijedi sve vrijeme otplate početni kunski otplatni plan, na temelju kojega se radi Izračun Preplate opisan u stavku 3. ovoga članka.
(5)

Članak 4.

(1) Ako se Sporazum nudi Potrošaču koji je konvertirao CHF kredit u drugu valutu temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od 30.9.2015., preplaćeni iznosi računaju se na jednak način kao i za kredite koji nisu konvertirani, s time da se uzimaju u obzir i svi iznosi koje je banka vratila Potrošaču bilo kroz utvrđenu preplatu u konverziji, bilo kroz umanjenje anuiteta na bazi preplate, na način da se tako utvrđeni iznos u korist banke oduzima od ukupno utvrđenog iznosa zatezne kamate iz članka 3. stavka 3. podstavka b) i d). Ako ukupno zbrojena zatezna kamata ne pokriva taj iznos, onda se nepokriveni ostatak oduzima od ukupno utvrđenih preplaćenih iznosa anuiteta sukcesivno dok se ne zatvori cijeli navedeni iznos. Ako je bio utvrđen manjak koji je dodan na glavnicu, taj manjak vraća se kroz preplaćene iznose u nastavku naplate anuiteta nakon konverzije. Ako je manjak jednokratno uplaćen, onda se taj iznos dodaje kao stavka preplaćenih iznosa uz pripisivanje pripadajućih zakonskih zateznih kamata od dana uplate manjka do dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Pored postupka Izračuna Preplate iz stavka 1. ovoga članka na dan provedbe konverzije izračunava se razlika u glavnici kakva je trebala biti po početnom otplatnom planu u kunama, po početnom CHF tečaju i početnoj kamatnoj stopi, u odnosu na glavnicu u kunama kako je iskazana nakon provedene konverzije kredita. Ta razlika pribraja se na iznose preplate utvrđene u postupku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Ako u kreditu postoje osim korisnika kredita, sudužnici i jamci, ponuda prijedloga Sporazuma daje se svima njima, i to svakom u dijelu u kojem je vršio uplate po kreditu.
(2) Prava iz ovog Zakona su prenosiva.

Članak 6.

Za ugovor o kreditu u valuti švicarski franak koji je zaključen u Republici Hrvatskoj izvan razdoblja 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008, a koji je bilo koji Potrošač ugovorio s Vjerovnikom koji nije bio obuhvaćen tužbom u sporu kolektivne pravne zaštite u postupku koji se vodio pred Trgovačkim sudom u Zagrebu P-1401/12, za takvog Potrošača i Vjerovnika vrijede jednaka prava i obveze kao i za Potrošača i Vjerovnika kako su definirani ovim zakonom s tom razlikom što takvi Potrošači imaju pravo u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga zakona zahtijevati od Vjerovnika postupanje u skladu sa člankom 3. do 5. ovoga zakona.

Članak 7.

Svi Potrošači koji su ugovarali kredite s nekom drugom valutnom klauzulom osim valutne klauzule švicarski franak te svi Potrošači koji su ugovarali kredite u kunama, a Vjerovnik je ugovorio s njima kamatnu stopu koja se mijenja njegovom jednostranom odlukom na način da nisu bili definirani i ugovoreni parametri i fiksni dio kamate te njihove uzročno posljedične veze imaju pravo zatražiti restituciju preplaćenih kamata i pripadajućih zateznih kamata na sljedeći način:
a) Vjerovnik mora utvrditi koliko je kuna naplaćeno za kamatu u svakome anuitetu koji je naplaćen s kamatnom stopom većom od početne kamatne stope
b) od veličina utvrđenih pod a) oduzima se kunski iznos kamata koji je trebao biti u pojedinom anuitetu plaćen po početnom otplatnom planu i za svaki datum naplate anuiteta utvrđuje se razlika naplaćenih kamata
c) razlika se utvrđuje i za nižu kamatnu stopu od početne kamatne stope, ako je naplaćena kamata veća od kamate planirane po početnom otplatnom planu, što se može dogoditi zbog toga jer se glavnica nije smanjivala u skladu s početnim otplatnim planom
d) sve razlike utvrđene pod b) i c) zbrajaju se, i one čine ukupni iznos preplaćenih kamata za restituciju
e) na svaku razliku utvrđenu na određeni datum izračunava se zakonska zatezna kamata koja teče od toga datuma pa do dana izrade Izračuna.
f) sve zakonske zatezne kamate utvrđene pod e) zbrajaju se i dodaju na ukupno utvrđenu preplaćenu kamatu te se taj ukupni novčani iznos nudi kao Sporazum Potrošaču
g) preplaćene kamate u kreditima s valutnom klauzulom ne uzimaju se u obzir ako je kamata uvećana zbog rasta tečaja eura, a ne zbog povećanja kamatne stope ili zbog toga što je glavnica uslijed povećanja kamatne stope veća nego što bi bila da povećanja kamatne stope nije bilo.
h) Potrošači imaju pravo tražiti na temelju ovoga članka restituciju u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Članak 8.
Odredbe ponude iz ovog Zakona kojima bi se Potrošaču postavljali dodatni uvjeti ili bi se Potrošaču derogirala njegova druga prava ništetne su i bez pravnog učinka.
Prekršajne odredbe
Članak 9.
(1) Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 kn kaznit će se Vjerovnik koji ne postupi u skladu s ovim zakonom.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kn.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Vjerovnik je obvezan u roku 120 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona ponuditi prijedlog Sporazuma potrošaču na kojeg se ovaj Zakon odnosi. Potrošač obuhvaćen člankom 6. i 7. ovoga zakona može u roku jedne godine od stupanja na snagu ovoga zakona zatražiti restituciju u skladu s tim člancima u kojem slučaju je Vjerovnik obvezan u roku 120 dana od osnovanog pisanog zahtjeva Potrošača ponuditi prijedlog Sporazuma.
(2) Po prijemu prijedloga Sporazuma Potrošač ima rok od 60 dana za prihvaćanje Sporazuma.
(3) Po prihvatu Sporazuma Vjerovnik je dužan u roku 30 dana od dana prihvata isplatiti Potrošaču iznos Preplate kako je utvrđen i dan u prihvaćenoj ponudi.
(4) Ako Potrošač ne prihvati Sporazum u roku koji je propisan stavkom 2. ovoga članka, on gubi prava koja ima po ovome Zakonu no to ne predviđa gubitak bilo kojih prava koja za Potrošača proizlaze iz drugih zakona.
(5) Ako je Potrošač prije ponude Sporazuma već pokrenuo sudski postupak, vjerovnik će u ponudi Sporazuma uračunati i sve sudske troškove Potrošača nastale do dana postizanja Sporazuma, a prema dostavljenom popisu troška Potrošača, te se zaključenjem Sporazuma sudski postupak završava povlačenjem tužbe Potrošača s time da se Banka odriče potraživanja bilo kakvih parničnih troškova. U slučaju spora oko iznosa sudskih troškova Sporazum će se sklopiti bez iznosa sudskih troškova, a sklapanje Sporazuma iz ovog Zakona smatra se udovoljenjem tužbenom zahtjevu Potrošača koji je pokrenuo sudski postupak.
(6) Prihvaćanjem Sporazuma Potrošač se odriče svih daljnjih potraživanja prema Vjerovniku s osnova koji su regulirani ovim Zakonom.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama.