NEZAKONITI UPIS NIKOLINE BABIĆ U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE (Skupština HTS-a 21.6.2018. godine)!?

0

Nastavlja se drama oko izbora novog predsjednika u Hrvatskom teniskom savezu.

NEZAKONITI UPIS NIKOLINE BABIĆ U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE (Skupština HTS-a 21.6.2018. godine)!?

Vodstvo Hrvatskog teniskog saveza (dalje u tekstu: HTS) ne priznaje izborne rezultate Izvanredne skupštine HTS-a na kojoj je izabrano novo vodstvo HTS-a.

Na Izvanrednoj izbornoj Skupštini HTS-a održanoj dana 2. veljače 2023. godine u Osijeku većina nazočnih predstavnika Skupštine i to njih 27 (dvadeset sedam) od nazočnih 29 (dvadeset devet), a što predstavlja 93,10% nazočnih predstavnika, glasovali su ZA prijedlog te izabrali novog Predsjednika HTS-a gosp. Petra Mirića

Protiv prijedloga glasao je samo 1 (jedan) predstavnik i to odvjetnik HTS-a Andrej Tödtling, koji je nazočio Skupštini u prikrivenoj funkciji na način da se legitimirao s vjerodajnicom TENISKOG SAVEZA MEĐIMURJA, a zapravo je u biti predstavljao Hrvatski teniski savez.

S druge strane gosp. Franc Regina, predstavnik Zagrebačkog teniskog saveza, unatoč činjenici da je aktivno sudjelovao u radu Skupštine nije glasao ni ZA, ni PROTIV, a nije bio niti SUZDRŽAN.

Dosadašnja smijenjena i nezakonita predsjednica HTS-a gđa Nikolina Babić uporno tvrdi da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i kao takva da je pravovaljana predsjednica HTS-a.
Točno je od gornjeg navoda samo to da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske temeljem nezakonitog Rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 11. srpnja 2018.godine pokrenutom po za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

Točno je da je naknadno u mandatu gđa Nikolina Babić nezakonito i protustatutarno zakazala i održala 17. srpnja 2019. godine Skupštiu kao redovnu a ustvari bila je izborna te je temeljem insceniranog svog razrješenja kao predsjednice HTS-a unutar trajanja četvero godišnjeg mandata i razrješenja svih tijela HTS-a na toj protuzakonitoj Izbornoj Skupštini izrežirala svoj ponovni nezakoniti izbor za predsjednicu te izbor istih tijela HTS-a, koje je razriješila-opozvala i to na daljnji mandat od četiri godine

Točke dnevnog reda rečene Izborne skupštine su sadržavale: razrješenje-opoziv te ponovni izbor iste Predsjednice Saveza, razrješenje-opoziv članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda i ostalih tijela koje imenuje Skupština.

Nadalje gđa Nikoline Babić uporno izbjegava javnosti dati na znanje da zna (ili bi bar trebala znati) da je njezini upisi u Registar udruga Republike Hrvatske protuzakoniti, što se iznosi nastavnim slijedom:
A.1. Naime prvostupanjski Upravni sud u Zagrebu u upravnom sporu tužitelja Franje Lukovića. protiv, tuženika Ministarstva uprave Republike Hrvatske, radi upisa promjene osobe ovlaštene za zastupanje, nakon javne rasprave. 27. siječnja. 2020.godine,

presudio je
I. Poništava se rješenje tuženika Ministarstva uprave Republike Hrvatske. od 5. srpnja 2018. i rješenje Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba. od 30. svibnja 2018. godine.

– Istim Rješenjem i Presudom rečeni prvostupanjski Upravni sud u Zagrebu naložio je brisanje upisa promjena izvršenih u Registru udruga Republike Hrvatske na temelju rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 30. svibnja 2018. godine, a to posljedično znači da je Gradski ured za opću upravu grada Zagreba morao izvršiti upis brisanja gosp. Petra Mirića kao vršitelja dužnosti predsjednika HTS-a i posljedično znači da bi naprijed navedeni ured trebao izvršiti upis brisanja gđe Nikoline Babić, kao predsjednice HTS-a, jer je na funkciju bila upisana protuzakonito i protustatutarno.

Petar Mirić predsjednik Hrvatskog teniskog saveza

– Naravno da je gđa Nikolina Babić imala mogućnost da osobno od gore navedenog gradskog Ureda zatraži ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske kao osobe ovlaštene za zastupanje HTS-a, koju mogućnost ni do danas, nakon proteka više od godine dana od dana pravomoćnost, a uskoro će biti godina dana od njene ovršnosti (ovršna 11.03.2022.), nije niti pokušala. Dapače, svjesno i javno je poništavala i negirala rečenu presudu Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske.

– Prema ocjeni prvostupanjskog Upravnog suda u Zagrebu pogrešan je zaključak tuženika Ministarstva uprave Republike Hrvatske da je predmetna odluka tuženika valjana iz razloga što su predstavnici u Skupštini Saveza imali statutarno i demokratsko pravo sazvati i održati izvanrednu sjednicu Skupštine Saveza te izmijeniti dnevni red sazvane Skupštine s obzirom na nove okolnosti unutar Saveza (neopoziva ostavka predsjednika Saveza gosp. Franje Lukovića i otkazivanje Skupštine na kojoj je trebao biti izabran novi predsjednik te nejasnoće u Savezu koji je Statut tom prilikom trebalo zakonito primjenjivati).

– Ovo stoga što iz podataka sudskog predmeta proizlazi da je tužitelj gosp. Franjo Luković kao predsjednik Saveza 3. travnja 2018. te da je povukao svoju ostavku do izbora novog predsjednika Saveza. Također sukladno odredbama Statuta u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, dopredsjednik Saveza je ovlašten zastupati Savez, dok je Izvršni direktor HTS-a po Statutu HTS-a i inače bio ovlašten zastupati Savez. Zbog navedenog nije bilo nužno da se hitno donese odluka o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Saveza.

– Nadalje, odredbama Statuta nije uopće predviđeno postojanje vršitelja dužnosti predsjednika HTS-a niti je propisano da se u slučaju ostavke predsjednika, do izbora novog predsjednika, može izabrati vršitelj dužnosti predsjednika Saveza niti je to nužno u situaciji kada prema Statutu postoje i druge osobe ovlaštene zastupati Savez osim predsjednika saveza (Izvršni direktor).

– Prema mišljenju prvostupanjskog Upravnog suda u Zagrebu skupština i njezini članovi dužni su poštivati odredbe važećeg Statuta, te se ako postoji volja članova Skupštine za promjenom pojedinih odredbi Statuta ista se promjena mora provesti sukladno odredbama Statuta te nije moguće voljom članova skupštine derogirati odredbe Statuta u slučaju nejasnoća, bez formalne promjene Statuta, sukladno propisanoj proceduri.

– Slijedom naprijed navedenog prema ocjeni Upravnog suda u Zagrebu odluka o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Saveza nije donesena sukladno odredbama Statuta niti sukladno pozitivnim zakonskim odredbama.
– Iz naprjed navedenih razloga, Upravni suda u Zagrebu, osporavana rješenja nije ocijenio zakonitima. Stoga je sud, na temelju članka 58. stavka 1. Zakona upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

– Nadalje potpuno je nejasno temeljem kojeg stvarnog i pravnog razloga je službena osoba Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreb donijela odluku o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje u postupku pokrenutom po zahtjevu Petra Mirića od 30.svibnja 2018. godine, u Registar udruga Republike Hrvatske, kada je znala (ili je morala znati) da takav upis neće biti zakonit, posebno na okolnost da se takva funkcija ne spominje u Zakonu o udrugama pa se slijedom toga ne može nalaziti niti u odredbama Statuta.

– Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba izdavanjem Rješenja 30.svibnja 2018. godine kojim odobrava za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje HTS-a u Registar udruga Republike Hrvatske i upisao je gosp. Petra Mirića, kao vršitelja dužnosti predsjednika, učinio je veliku proceduralnu pogrešku koja je posljedično izazvala mnoštvo nezakonitih i protustatutarnih radnji.
To se posebno vidjelo izborom gđe Nikoline Babić za predsjednicu HTS-a i izborom tijela Saveza na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine, a koju je nezakonito sazvao vršitelj dužnosti Predsjednika gosp. Petar Miri kao i na svim sjednicama Skupštine koje su nakon toga slijedile, a koje sazivala nezakonito izabrana predsjednica HTS-a gđa Nikolina Babi, a odobravao ih je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba

A.2. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužitelja gosp. Franje Lukovića iz Zagreba, protiv tuženika Ministarstva uprave Republike Hrvatske, radi promjene osobe ovlaštene za zastupanje, odlučujući o žalbi tuženika i zainteresiranih osoba protiv rješenja i presude Upravnog suda u Zagrebu od 27. siječnja 2020. na sjednici vijeća održanoj 9. veljače 2022. godine
Presudio je
Žalbe se odbijaju.
Potvrđuju se rješenje i presuda Upravnog suda u Zagrebu, od 27. siječnja 2020.

Ispitujući osporenu presudu sukladno Zakona o upravnim sporovima u dijelu u kojem je osporavana žalbama i u granicama razloga navedenih u žalbama, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je utvrdio da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija, niti razlozi na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Rečeni Sud nalazi da se osporena presuda prvostupanjskog suda ne može ocijeniti nezakonitom niti po jednoj osnovi propisanoj odredbom članka 66. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima

Radi navedenog, osporena se presuda temelji na pravilno i u potpunosti utvrđenom činjeničnom stanju na koje je pravilno primijenjeno mjerodavno materijalno pravo, a nisu počinjene niti povrede postupka, pa stoga ne postoje žalbeni razlozi radi koji se presuda pobija.

Dakle, iz citirane gornje izreke presude razvidno je da je Visoki upravni sud Republike Hrvatske svojom Presudom od 9. veljače 2022. odbijajući žalbe zainteresiranih osoba, potvrdio rečenu presudu prvostupanjskog Upravnog suda u Zagrebu od 27. siječnja 2020. godine.

Sukladno Zakona o upravnim sporovima drugostupanjska presuda (u ovo slučaju rečena presuda Visokog upravnog suda RH) postala je pravomoćna danom donošenja (dakle s danom 9. veljače 2022.), a sukladno čl. 80. Zakona o upravnim sporovima, ista presuda je postala ovršna s danom 11. ožujaka 2022. godine i to nakon što je dostavljena svim strankama u postupku.

Sukladno čl. 10. Zakona o upravnim sporovima drugostupanjska presuda Visokog upravnog suda je obvezujuća za sve stranke u postupku kao i za njihove pravne sljednike.

Sukladno čl. 80. st. 1. Zakona o upravnim sporovima izvršenje presude dužan je osigurati tuženik (ovdje Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske) što do danas to Ministarstvo nije pokušalo provesti unatoč traženju tužitelja, odnosno tijelo nadležno za izvršenje presude (ovdje Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba koji vodi registar udruga) nije poduzelo nikakve radnje da postupi po pravomoćnoj i ovršnoj Presudi.

Sukladno čl. 80. st. 2. Zakona o upravnim sporovima u izvršenju presude tuženik (rečeno Ministarstvo) odnosno tijelo nadležno za izvršenje (ovdje rečeni Gradski ured) obvezno je postupiti sukladno izreci presude, a najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana dostave pravomoćne presude, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama suda. Tako je krajnji rok, za postupanje po rečenoj presudi, istekao još 11. svibnja 2022. godine.

Budući je presuda Visokog upravnog suda RH postala pravomoćna s danom donošenja tj. 9. veljače 2022.), a ovršna s danom 11. ožujaka 2022. godine, od tada je proteklo ne samo 60 dana, kada je presudu trebalo realizirati, nego gotovo 310 dana, a tužitelj kao i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe nemaju nikakvih saznanja što se s presudom, zapravo događa, a što za hrvatski tenis i druge sudionike u teniskom sportu može imati nesagledive negativne posljedice.

Tužitelj je više puta zatražio od rečenog Gradskog ureda da primijeni pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda R. Hrvatske te izvrši upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Hrvatskog teniskog saveza sukladno pravomoćnoj presudi.

Rečeni Gradski ured „miruje“ i ne poduzima nikakve pravne radnje (klasična šutnja administracije), a što odgovara i gđi Nikolini Babić, sadašnjoj predsjednici HTS-a i ostalom vodstvu tog nacionalnog sportskog saveza, koje vodstvo je ona imenovala, unatoč činjenici da je ona kao predsjednica Hrvatskog teniskog saveza u posjedu rečene pravomoćne i ovršne presude još od 11. ožujka 2022. godine i da je svjesna (ili bi trebala biti svjesna) činjenice da već više od 4 godine obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog teniskog saveza temeljem protustatutarnih i protuzakonitih odluka, koje je svojim presudama prvostupanjski i drugostupanjski upravni sud proglasio ništetnima.

Slijedom naprijed iznijetog gđa Nikolini Babić trebala je umjesto, da ignorira pravomoćnu i ovršnu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 9. veljače 2022. postupiti na način, da sama zatražiti od nadležnog Gradskog ureda za opću upravu koji vodi registar udruga da nju izbriše iz Registra udruga Republike Hrvatske kao predsjednicu Hrvatskog teniskog saveza i osobu ovlaštena za zastupanje Hrvatskog teniskog saveza.

Slijedom gore iznijetog i činjenicom da je Presudom Visokog upravnog suda od 9 veljače 2022. godine, koja je pravomoćna i koja je postala ovršna 11. ožujka 2022. godine, upis Petra Mirića u Registar udruga proglašen je ništavim te mu je prestalo svojstvo vršitelja dužnosti predsjednika HTS-a, jer ta funkcija, kako navodi prvostupanjski Upravni sud u Zagrebu, u svojoj (sada već godinu dana pravomoćnoj) presudi nije predviđena Statutom HTS-a, a takav stav potvrđuje i drugostupanjski Visoki upravni sud Republike Hrvatske u svojoj naprijed navedenoj pravomoćnoj i ovršnoj presudi.

Slijedom iznijetog u prethodnom stavku izvjesno je da vršitelj dužnosti HTS-a Petar Mirić nije mogao na zakonit način sazvati Skupštinu HTS-a, koja je održana dana 21. lipnja 2018. godine, a to posljedično znači da gđa. Nikolina Babić nije mogla biti izabrana na zakonit način predsjednicom HTS-a i osobom ovlaštenom za zastupanje HTS-a i nije mogla na zakonit način sazivati i održavati daljnje sjednice Skupštine HTS-a na kojima su se donosili novi Statuti, pravni akti, imenovana tijela Saveza, a donosile su se i druge bitne odluke za HTS, a to posljedično znači da su sve sjednice Skupštine HTS-a i svih ostalih tijela HTS-a ništave tj. da ne proizvode nikakve pravne i stvarne učinke od samog svog početka.

Posebno se još jednom ističe da gđa Babić u funkciji protuzakonite predsjednice HTS-a nije mogla zakonito sazvati sjednicu Skupštie HTS-a, zakazanu za dan 17. srpnja 2019. na kojem je u mandatu inscenirala svoje razriješenje i razriješenje tiela Saveza i ponovni izbor iste predsjednice i istih tijela na dodatni mandat od 4 godine, jer ako je (i to nije sporno, jer je to utvrdio najviši Upravni sud u Republici Hrvatskoj izabrana 2018. godine na nezakonit način, ista nije protekom vremena mogla postati zakonita predsjednica HTS-a, niti je mogala zakazivati Skupštine HTS-a, a još od starog Rima postoji pravno pravilo koje kaže da ono što je od samog početka nevaljano ne može protekom vremena postati valjano!

LEGALNOST SAZIVANJA IZVANREDNE SKUPŠTINE HTS-a održane 02. veljače. 2023. godine:

Vlastoručno potpisani predlagači kao punopravni i legalni predstavnici u Skupštini HTS-a, sazivali su i održali izvanrednu sjednicu HTS-a, po Statutu HTS-a od 21. lipnja 2008. godine, jer su smatrali da postoji samo jedan Statut po kojem se predmetna izvanredna izborna sjednica HTS-a može sazivati i održati, a to je isključivo i samo navedeni Statut HTS-a od 21. lipnja 2008. godine, gdje Skupštini HTS-a mogu nazočiti ovlaštene osobe za zastupanje članovi Skupštine HTS-a ili po njima vjerodajnicom opunomoćene osobe kao zamjene, u broju sukladno modelu – ključu navedenom u predmetnom Statutu. Pozivu poslanom svim članovima priložili su Dnevni red i materijale o kojima će se raspravljati i odlučivati na Skupštini.

Kada gđa Nikolina Babić spominje nelegalnost sazivanja izvanredne Skupštine HTS-a ostaje nam jedino konstatacija da upravo Predsjednica HTS-a namjerno širi neistine i namjerno dovodi u zabludu javnost i preostale članove Skupštine i na taj način pokuša nagovoriti preostale članove Skupštine da odustanu od dolaska na zakazanu izvanrednu Skupštinu. Uticaj na javnost i razne institucija vrši i danas s jedinim ciljem da ostane na vlasti pozivajući se pritom na osobe i institucije koje ju podržavaju u njezinom naumu.

Imamo potrebu podsjetiti na koji su način gđa Nikolina Babić i njeni najbliži suradnici došli na pozicije u HTS-u koje i danas zauzimaju i želite ih i dalje protuzakonito zadržati.

Gđa Nikolina Babić nezakonita izabrana Predsjednica HTS-a ističe i proziva na nelegalnost izvanredne Skupštine održane 2. veljače 2023. godine,, a svjesno izbjegava navesti činjenicu da je upravo ona i njeni najbliži suradnici, sadašnji dopredsjednici HTS-a organizirali Izvanrednu Skupštinu, koja se 5. travnja 2018. godine održala u Varaždinu, uz naglasak da je Skupština bila održana pred sami početak Davis Cup susreta u Varaždinu, unatoč protivljenju, prigovorima i tvrdnji bivšeg vodstva HTS-a da se Skupština održi neposredno prije Davis Cup-a.

Dakle, radi se o potpuno istim tvrdnjama koje su bile identične tvrdnjama koje gđa Nikolina Babić sada iznosi. Prije 5 (pet) godina to je za gđa Nikolina Babić bilo legalno, a danas su za nju, a radi se o potpuno istim činjeničnim i pravnim radnja, to je nelegalno, jer se sada radi i njenoj predsjedničkoj poziciji pa se osjeća ugroženo (kao što se vjerojatno osjećao i gosp. Luković 2018.godine) Za gđu Nikolina Babić je 2018. samo bilo važno doći na predsjedničko mjesto, kao što joj je danas jedini cilj opstati na tom mjestu, okružena svojim pristašama.

Posebno napominjemo da su predlagači sazivanja izvanredne Skupštine održane 2. veljače 2023. godine, uvjereni da je Statut (sada publician na web stanici HTS-a ) donesen na Skupštini HTS-a održanoj 19.12.2018. godine, koju je sazvala nezakonito izabrana predsjednica gđa Nikolina Babić u potpunosti nelegalan, nezakonit i nestatutaran i da se po njemu ne može sazvati izvanredna Skupština HTS-a kako je to već obralzoženo.

Skupštinu je sazvalo 29 (dvadesetdevet) zastupnika u Skupštini HTS-a , od njh 41 koliko ih ukupno ima u Skupštini i to ne samo iz Slavonije već iz cijele Hrvatske, odnosno Skupštini je bilo nazočno 70,73% zaštupnika iz čega je razvidno da se radi o izraženoj volji takve većine predstavnika u Skupštini Saveza, bez kojih nije ni moguće prema važećem Statutu iz 2008. godine postići kvorum za održavanje nove sjednice Saveza, a time ni osigurati izvršenje zadaća nacionalnog sportskog saveza propisanih odredbom 47. Zakona o sportu.

Napomena: da su na Skupštinu došli i ostatak od 29,27% predstavnika rezultat glasovanja se nebi promjenio,

Osim navedenog Skupštini je bila nazočna natpolovična većina po svim Statutima HTS-a

Nadalje, posebno napominjemo da je Pozivom za održavanje Izvanredna izborna sjednica HTS-a bilo predviđeno da se održi u gradu Osijeka i to radi ekonomskih razloga budući da je većina predlagača s područja Slavonije.

ODLUKA O PROMJENI SJEDIŠTA

Također Iz predloženog Dnevnog reda razvidno je, da su navedeni punopravni članovi i predstavnici u Skupštini HTS-a, kao predlagači predložili, da Skupština donese odluku o promjeni sjedišta Saveza s time da bi novo službeno sjedište Saveza trebao biti u gradu Osijeku.

Predlagači su također smatrali da je promjena sjedišta potrebna posebno iz razloga što u Zagrebu, radi mnoštva registriranih udruga, vrlo često dolazi do velikih poteškoća oko dobivanja suglasnosti na Zapisnike sa Skupštine, usvojene Statute i upise u registar udruga Republike Hrvatske i posebno upise ovlaštenih osoba za predstavljanje i zastupanje.

Posebno se napominje da često dolazi i do tzv. šutnje administracije i nepoštivanja pravomoćnih i ovršnih Presuda Visokog Upravnog suda koje se ne provode – ne izvršavaju odnosno ignoriraju se, što čini veliku i nenadoknadivu štetu strankama u upravnom sporu.

Upravo to se sada i događa HTS-u, naime do danas nije provedena – izvršena Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, radi promjene osobe ovlaštene za zastupanje koja je pravomoćna i ovršna s danom 11. ožujka 2022. godine, koju je izvršenje u obvezi bio osigurati provesti izvršiti tuženik, a to je u ovom sličahu Ministrovo uprave Republike Hrvatske i Gradski ured za opću upravu grada Zagreba. Činjenica jest da rečena upravna tijela, iako je proteklo više od 12 (dvanaest) mjeseci, nisu do danas izvršile rečenu pravomoćnu i ovršnu Presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, a to su bila su u obvezi provesti u daljnjem roku od 30 dana računajući od dana pravomoćnosti iste, sukladno Zakonu o upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima.

Predlagatelji s pravom očekuju da će se, s možebitnom promjenom sjedišta HTS-a, znatno ubrzati proces ovjere i odobravanje dokumenta koji su u nadležnosti Gradskog ureda za opću upravu grada Osijeka.

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20