Jesu li banke kupile presudu VRHONOG SUDA koja je opet oštetila CHF dužnike!?

0

Nakon što je presuđeno da su kamate i valutna klauzula bile ništetne u CHF kreditima, logično je bilo da Vrhovni sud presudi da je i konverzija CHF kredita ništetna jer je sam CHF ugovor ništetan, a nešto što je ništetno ne može se nikakvim kasnijim postupkom/konverzijom učiniti valjanim.

Iako konverzija nije novi ugovor nego samo anex postojećeg ugovora, a taj anex su dužnici bili prisiljeni potpisati kako ne bi bili deložirani, Vrhovni sud je izjavio da je sklapanjem sporazuma između banaka i korisnika kredita, koji su sklopljeni suglasno tom Zakonu, kao posebnom propisu, nastala nova pravna osnova, na koju nema mjesta primjeni općih pravila obveznog prava o novaciji ugovora.

Za ovakvu skandaloznu odluku suda su djelomično krivi i vodeći ljudi Udruge Franak, a posebno odvjetnica Nicole koja je izjavila na okruglom stolu s bankarima da je konverzija napravljena po zakonu.

Unatoč lošem zastupanju interesa CHF dužnika od strane Udruge Franak, postavlja se pitanje: ”Jesu li bankari kupili presudu Vrhovnog suda?”

Svi vrhovni suci dobro znaju da konverzija ne može biti valjana ako je ugovor ništetan i da konverzija nije novi ugovor. Nema logičnog objašnjenja za ovakvu presudu, osim velike sumnje na korupciju sudaca.

Očekuje se žalba Frankera Ustavnom sudu, ali vjerojatno i masovni izlazak na ulice kako bi se ovoj kriminalnoj trakavici jednom više stalo na kraj.

Corona virus je kamilica u usporedbi sa štetom koje su banke nanjele prevarenim klijentima i cijeloj ekonomiji Hrvatske.

Prenosimo presudu Vrhovnog suda:

DONESENA ODLUKA U PRVOM OGLEDNOM POSTUPKU U VEZI KREDITA U CHF

Vrhovni sud Republike Hrvatske je svojom odlukom u oglednom postupku poslovni broj Gos 1/2019-36 od 4. ožujka 2020., na postavljeno pravno pitanje:

“Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (“Narodne novine” broj 102/15.) nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli?”

odgovorio:

Sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (“Narodne novine” broj 102/15.) ima pravne učinke i valjan je u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.

Na taj način, po prvi put od stupanja na snagu novele Zakona o parničnom postupku, od 1. rujna 2019., VSRH zauzeo je pravno shvaćanje o pitanju koje je od odlučnog značenja za veći broj tužbi koje su u većem broju predmeta podnesene pred prvostupanjskim sudovima ili se njihovo podnošenje očekuje, a na prijedlog koji je podnio Općinski sud u Pazinu.

Odluka se temelji na zaključku da je prijašnjim presudama hrvatskog suda pravomoćno utvrđeno da su nepoštene i ništetne odredbe osnovnog ugovora o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli u CHF, ali nije rečeno da bi osnovni ugovori zbog toga bili ništetni u cijelosti. Nadalje, zaključeno je, da je u sprječavanju i otklanjanju nepoštene poslovne prakse kreditnih institucija, kao i zbog produbljivanja dužničke krize, donesen poseban propis, koji je usklađen sa Ustavom što je potvrdio postupak pred Ustavnim sudom, prema kojem su kreditne institucije bile dužne postupati po tom Zakonu, dok je korisnicima kredita dana dispozicija hoće li pristupiti sklapanju sporazuma ili će zadržati važeće ugovorene uvjete. Sklapanjem sporazuma između banaka i korisnika kredita, koji su sklopljeni suglasno tom Zakonu, kao posebnom propisu, nastala je nova pravna osnova, na koju nema mjesta primjeni općih pravila obveznog prava o novaciji ugovora.

Svi sudovi, u nastavljenim postupcima, vezani su ovim pravnim shvaćanjem, pa će se predmeti brže i lakše rješavati, čime će se osim veće pravne sigurnosti postići brže i jeftinije sudovanje.

Odluci možete pristupiti klikom na priloženi link.

– VSRH Gos-1/2019Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić